හොඳ කරන්න බැහැ කියන සුදු කබර නිට්ටාවට සුව කර ගන්න විදිය මෙන්න බෙහෙත හදාගන්න නිවැරදි බෙහෙත් වට්ටෝරුව

කාන්තා පිරිමි ලොකු පොඩි බෙදයකින් තොරව වැලදෙන සුදු කබර රෝගය නිසා ගොඩක් අපහසු තාවට පත්ව සිටිනවා මේ රෝගය නිසා කාන්තාවන් පිරිමින්ට වැඩ මානසිකව වැටි සිටිනවා අපි අද කියන්න යන්නේ හොඳ කරන්න බැහැ කියන සුදු කබර නිට්ටාවට සුව කර ගන්න විදිය මෙන්න බෙහෙත හදාගන්න මෙන්න නිවැරදි බෙහෙත් වට්ටෝරුව පහතින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like