මෙච්චරකල් යශෝධා අක්කා රඟපානවා දැක්කට නටනවා දැකලා නෑ නේද? මෙන්න එහෙනම් අද බලාගන්නකෝ

අපි කවුරුත් එදා මේද ආදරය කරන චරිතයක් වන සුරූපී නිලියක් වන යශෝධා විමලධර්ම මෙච්චරකල් යශෝධා අක්කා රඟපානවා දැක්කට නටනවා දැකලා නෑ නේද? මෙන්න එහෙනම් අද බලාගන්නකෝ Derana Star City එකේදී යශෝධා දැම්ම සුපිරි ඩාන්ස් එක මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also Like